Jogi Nyilatkozat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(hatályos: 2009. év Június 01. napjától) 

 

 

Melyek a Rotovill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 7631 Pécs, Csikor K. u. 26., cégjegyzék száma: 02-09-06169447, adószáma: 11003681-2-02, a továbbiakban Rotovill Kft.), mint nagy és kiskereskedelemmel foglakozó gazdasági társaság és az Ügyfél közötti valamennyi üzleti-kereskedelmi kapcsolatra, - külön kikötés nélkül is - kötelezően kiterjednek. 

 

A Rotovill Kft. és az Ügyfél külön, írásba foglalt rendelkezéssel, közös megegyezéssel térhetnek el jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK rendelkezéseitől az egyes szerződésekben, ilyen esetekben az egyes szerződések rendelkezései irányadóak. Az Ügyfél és a Rotovill Kft. között létrejövő bármely szerződés/megállapodás/megrendelés létrejöttének előfeltétele az, hogy az Ügyfél jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK rendelkezéseit elfogadja. 

 

Jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK körében nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, illetve a Rotovill Kft. és az Ügyfél által létesített jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak azzal, hogy jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Ügyfél részéről való elfogadásával az Ügyfél és a Rotovill Kft. esetleges jogvitáik esetére - a pertárgy értékének függvényében - a Pécsi Városi Bíróság, illetve a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

A Rotovill Kft. és az Ügyfél minden olyan tényről és körülményről, illetve azok változásáról, amelyek egymással létesített üzleti kapcsolatukat érintik, haladéktalanul tájékoztatják egymást. 

 

Az együttműködési kötelezettségét nem megfelelően teljesítő, vagy azt elmulasztó felet  az ebből eredő károkért felelősség terheli. A Rotovill Kft. kizárja felelősségét az Ügyfél e kötelezettségének elmulasztásából eredő, az Ügyfelet, vagy harmadik személyeket ért károk tekintetében. 

 

A Rotovill Kft. kiemeli, hogy bár van lehetőség elektronikus kereskedelemi úton is igénybe venni a szolgáltatásait, azonban az elektronikus kereskedelem során a megrendelő nem minősül fogyasztónak, ezért az ilyen módon kötött szerződésre nem vonatkoznak a 2001. évi CVIII. törvénynek a Szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésre vonatkozó rendelkezései. 

 

A Rotovill Kft. a kereskedelmi tevékenységét megrendelések alapján teljesíti. Az Ügyfél az első megrendelés benyújtását megelőzően köteles megadni a Rotovill Kft.-nek az alábbi adatokat: 

 

Az Ügyfél pontos neve, székhelye, levelezési címe, cégjegyzékszáma/vállalkozói igazolványának száma, adószáma, vezető tisztségviselőjének neve és telefonszáma. 

 

A megrendelés elektronikus úton benyújtható, amennyiben az Ügyfél már az elektronikus kereskedelmi rendszerben is regisztrálta magát és egyedi azonosítóját is megkapta. Az elektronikus kereskedelemi rendszer egyedi azonosítóját az Ügyfél köteles bizalmasan kezelni, annak illetéktelen személyek megrendeléséből eredő károk az Ügyfelet terhelik.  

 

A felek között a szerződés a megrendelés visszaigazolásának követő 2. óra leteltével jön létre. 

 

 

I.        Megrendelés módosítása, visszavonása 

 

1.) Az Ügyfelet terhelik a megrendelés utólagos módosításának/visszavonásának többletköltségei. A többletköltségeket a Rotovill Kft. írásos dokumentumai (pl. számla) alapján kell az Ügyfélnek, a Rotovill Kft. részére megtéríteni. 

 

2.) A Rotovill Kft. az Ügyfél által megrendelt/megvásárolt árucikket az Ügyfél képviseletében eljárni jogosult személynek adja ki. Az Ügyfél képviseletében eljárni jogosult személynek minősül a cégnyilvántartás hatályos adatai szerint eljárni jogosult képviselő, a képviselő által a tárgyban írásban meghatalmazott személy.

3.) A Rotovill Kft. teljes körűen kizárja felelősségét az olyan igények, kárkövetelések, jogviták tekintetében, amelyek olyan ténybeli alapon jönnek létre, hogy az Ügyfél részére megadott titkos jelszó - vagy az Ügyfél által már megváltoztatott jelszó - illetéktelen személyek részére a Rotovill Kft.-n kívülálló bármely okból hozzáférhetővé vált. Ide vonatkozik az azon eset is, amikor az Ügyfél által továbbadott vevőkóddal bármely jogi, vagy természetes személy visszaélt, ide értve az Ügyfél által megrendelt áru jogosulatlan átvételének esetét.

4.) Felek rögzítik, hogy a teljesítéssel kapcsolatos kárveszély az áru átadásával száll át az Ügyfélre.

5.) Az Ügyfél az áru átvételétől számított tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet 4.§ szerint. Az árut és tartozékait sérülésmentesen és hiánytalanul kell az Ügyfélnek a Rotovill Kft. részére visszajuttatni. Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

II.       Fizetési kötelezettségek teljesítésére vonatkozó rendelkezések. 

 

1.) Az Ügyfelek megrendeléseiket elsősorban készpénzfizetés mellett vehetik át. A teljesítéssel egy időben a Rotovill Kft. a megfelelő számlát az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. 

 

2.) Amennyiben bármelyik Ügyfél a Rotovill Kft. külön engedélye alapján jogosulttá válik átutalásos rendszerben történő fizetési mód igénylésére, úgy az Ügyfél az átutalásos számla rendelkezései szerint köteles teljesíteni fizetési kötelezettségét. Ezen esetben Kereskedő a számláját az áruval együtt, adja át vagy postai úton küldi meg az Ügyfélnek. 

 

3.) Az Ügyfél a számla tartalmával kapcsolatban kizárólag a számla átvételét követő 3 munkanapon belül jelenthet be kifogást. A kifogás bejelentésére csak írásban (postai út, fax, e-mail) kerülhet sor. A kifogásának pontosan tartalmaznia kell, hogy a számla melyik részével, milyen adatával kapcsolatban és milyen tartalmú kifogást jelent be az Ügyfél, nem elégséges csak a számla sorszámára hivatkozni. A kifogás bejelentése nem mentesíti az Ügyfelet a teljesítés azon része alól, mellyel szemben nem jelentett be kifogást. A kifogásra 3 napon belül a Rotovill Kft. írásban (postai út, fax, e-mail) köteles választ adni, vagy annak elfogadása esetén jóváíró számlát küldeni. Amennyiben az Ügyfél a válaszra 3 napon belül írásban (postai út, fax, e-mail) nem válaszol, úgy felek a Rotovill Kft. válaszát elfogadottnak tekintik, azzal kapcsolatban újabb kifogás benyújtásának már nincs helye. 

 

4.) Felek kikötik, hogy az Ügyfél kizárólagosan a számla tényleges kifizetésével szerzi meg a megrendelt áruk feletti tulajdonjogot. Azon áruk tekintetében melyek ellenértékét még nem fizette meg az Ügyfél csak akkor tehet harmadik személyek irányában kötelezettségvállalást, (értékesítheti tovább az árut) ha a Rotovill Kft. ehhez külön hozzájárult. 

 

5.) Az Ügyfél a részére leszállított áru mennyiségét és minőségét köteles haladéktalanul ellenőrizni. Amennyiben az Ügyfél a megrendelt áru átvételét követő három munkanapon belül nem él - a fentiek szerint, írásban - minőségi kifogással a leszállított áruval kapcsolatban, úgy az áru mennyiségét és minőségét visszavonhatatlanul hiánytalannak, illetve kifogástalannak ismeri el. 

 

III.      Garancia és szavatosság 

 

1.) A Rotovill Kft. az általa értékesített árukat minden esetben – a gyártó illetve az első forgalomba hozó által biztosított – a hazai szabványoknak és kereskedelmi előírásoknak megfelelő minőségben szállítja. De mivel semmilyen joggal, felhatalmazással és technikai feltétellel nem rendelkezik, hogy minden egyes termék minőségét megvizsgálja, ezért áthárít minden olyan felelősséget, ami esetlegesen az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatos károkból fakad, különösen abban az esetben, ha termék rendelkezik a gyártó minőségi, ill. megfelelőségi nyilatkozatával. 

2.) Az érintett termékekre, jótállás esetében a Ptk. és a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet az irányadó. 

 

3.) Az Ügyfél e tárgykörben igényét csak a Rotovill Kft. üzletében, vagy a kijelölt szervizben, kizárólag írásban jelentheti be. Készülékek esetében, a gyártó által a garancia/jótállási jegyen feltüntetett szakszervizekben lehet a készüléket javíttatni.   

 

4.) Az igény bejelentéshez az Ügyfél köteles bemutatni az eredeti számlát, vagy nyugtát, a garancia/jótállási jegyet (amennyiben az járt az áruhoz), valamint a szavatossági/garanciális problémával érintett árut. A bejelentés költségei - ideértve az áru visszaszállításának költségeit - vonatkozó, külön megállapodás hiányában az Ügyfelet terhelik. 

 

5.) Amennyiben a bevizsgáló szakszerviz állásfoglalása szerint az Ügyfél a részére értékesített termékkel kapcsolatban alaptalanul élt reklamációval, a termék bevizsgálásának költségei az Ügyfelet terhelik, és a Rotovill Kft. a bevizsgálás költségeit haladéktalanul továbbszámlázza az Ügyfél felé. Amennyiben a kifogás alapos, a javítás, ill. kártalanítás a garancia, vagy jótállási jegyben foglaltak szerint történik, minden más esetben a vonatkozó törvényekben meghatározott módon történik. 

 

6.) Az Ügyfél az 5. pont szerinti megalapozatlan reklamáció esetén - a bevizsgálás költségein felül - haladéktalanul köteles megtéríteni a Rotovill Kft. részére a termék kicserélésével kapcsolatosan felmerült összes költséget, ide értve azt is, hogy amennyiben a bevizsgálásra visszaadott termék eredeti áron nem értékesíthető újra, a különbözetet az Ügyfél köteles megtéríteni a Rotovill Kft. részére. 

 

IV.      Egyéb rendelkezések 

 

1.) Az Ügyfél jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Rotovill Kft. a jogszabályi előírások alapján, kizárólag kereskedelmi tevékenysége teljesítése során kezelje, rögzítse. A Rotovill Kft. gondoskodik az Ügyfél személyes adatainak védelméről az 1992 évi LIII törvény előírásai alapján. 

 

2.) Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy részére a Rotovill Kft. akár írásban, akár elektronikus úton híranyagokat továbbítson a közöttük fennálló kereskedelmi kapcsolat alapján. 

 

3.) A Rotovill Kft. által híranyagként megküldött ajánlatok csak tájékoztató jellegűek, azok közvetlen szerződéses ajánlatnak nem minősülnek. 

 

4.) A jelen Általános Szerződési Feltételek minden, a Rotovill Kft.-vel létesített szerződés kapcsolat elválaszthatatlan részét képezik. 

 

5.) Az Ügyfél az első megrendelés megadása előtt köteles megismerni, és elfogadni jelen Általános Szerződés Feltételek tartalmát. A megrendelés megadása a jelen Általános Szerződés Feltétel megismerésének, és a benne foglalt rendelkezések elfogadásának minősül.

 

6.) Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy a weboldalunkon található készletadatok pusztán tájékoztató jellegűek. A Rotovill Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon közreadott készletadatok pontosságáért, az esetleges beszállítói késések, illetve egyéb körülmények miatti pontatlan szállításokból eredő károkért. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megrendelt termék eljusson a vevőinkhez a kért mennyiségben és időpontban.

 
V.        Cookie (süti) szabályzat
 
 A Cookie-k használatára azért van szükség, hogy a látogatók által az oldalunkon használt szolgáltatásokon javíthassunk. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, így kényelmesebbé tehetjük a böngészést. Vannak Cookie-k, amelyek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Vannak helyi Cookie-k, melyek egy-egy kampány részei és a kampány ideje alatt találhatóak meg az oldalon. Vannak Cookie-k, amelyek az oldal működéséhez elengedhetetlenek, és vannak, amelyek teljesítményt illetve felhasználói élményt növelnek.
 
A Cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:
 
  • Néhány különleges szolgáltatás, például a fizetés működésének engedélyezésével, ami nem működhetne ezek nélkül a Cookie-k nélkül.
  • Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így a látogatónak nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat egy feladat során.
  • Felismerik, ha a látogató már megadott egy felhasználónevet és jelszót, s amikor bejelentkezett az oldalra, azt nem kell megismételnie a további böngészés során.
  • Mérik, hogy hány ember használja a szolgáltatásokat, azért, hogy egyszerűbb lehessen a használatuk és biztosítani lehessen a gyors használatukhoz szükséges kapacitást.
  • Adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat.
 
Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a legtöbb funkció és oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni.
 
Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait!
 
 
VI.        Copyright nyilatkozat
 
A weboldal teljes tartalma a Rotovill Kft. tulajdona.
Az oldalainkon található anyag (tartalom) semmilyen módon nem másolható, reprodukálható és tovább nem adható. Semmilyen formában fel nem használható, a Rotovill Kft előzetes, írásos engedélye nélkül.
 
 
A Rotovill Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, az általa közzétett információk helyességéért.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
 
 
 

Pécs, 2009. október
 
 
Rotovill Kereskedelmi és szolgáltató Kft.
7631 Pécs, Csikor K. u. 26.
 
 
  
 
Márkák
 
 
 
 
Háztartásigép, klíma és hűtéstechnikai alkatrészek széles választéka a Rotovill kft-től.
(c) Rotovill Kft. 2010.